Χρήσιμα

Γενικές οδηγίες καθαρισμού ακρυλικών

Το ακρυλικό είναι ένα εύχρηστο και εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό. Για την καλύτερη δυνατή συντήρησή του και την αποφυγή αλλοιώσεων σε βάθος χρόνου, καλό είναι να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες κατά τον καθαρισμό του.

Τα ακρυλικά προϊόντα συνίσταται να καθαρίζονται με τη χρήση ενός μαλακού πανιού και ενός ουδέτερου απορρυπαντικού, σαπουνάδας ή καθαριστικού τζαμιών με αντιστατικό.

Αποφύγετε τη χρήση οινοπνεύματος ή οποιουδήποτε άλλου διαλυτικού, καθώς μπορεί να προκληθούν διαβρώσεις στο υλικό.

Ανάλογα με τον τύπο του ακρυλικού υπάρχει μια στοιχειώδης διαφοροποίηση ως προς τη χρήση οινοπνεύματος:

Χυτό plexiglass: μπορεί να καθαριστεί με οινόπνευμα για μία και μόνο φορά, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

ΧΤ Plexiglass, σωλήνες ΧΤ, βέργες ΧΤ: απαγορεύεται η χρήση οινοπνεύματος.  

Τρόπος χρήσης και καθαρισμού φωτεινών πινάκων